• Imprimeix

Visualitzadors Geoíndex

Visualitza la informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos geològics

Geoíndex - Allaus

Base de Dades d'Allaus de Catalunya (BDAC), proteccions existents i zones d'estudi

Geoíndex - Atles de geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica a Catalunya

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000

Geoíndex - Deformacions del terreny

Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

Geoíndex - Geotècnic de Barcelona (2000)

Naturalessa geològica i geotècnica del subsòl i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona (CD-Rom, 2000)

Geoíndex - Geotreballs

Estat dels treballs dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

Geoíndex - Projecte iCoast

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Sismologia

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2013) i macrosísmics (880ac-2013)

Geoíndex - Sondejos

Descàrrega de sondejos provinents de projectes d'obra pública

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades geofísiques